വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍  31 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 4,34,000 രൂപയുംഎല്‍.എഫ് സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 46 കുട്ടികള്‍ക്ക് 94,241 രൂപയുംവൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 11,000   രൂപയും  നല്‍കി.

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 58 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 5,85,128 രൂപയുംഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 2 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 32,000 രുപയും  വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 11,500  

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 40 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 3,40,000 രൂപയുംഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 4 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 63,000 രുപയും  വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 10,500  

Read more

വിവധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 4 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 34,420 രൂപയുംഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 1 കുടുംബത്തിന്  16,000 രുപയും  വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 10,500   രൂപയും  നല്‍കി. 

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 2 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 15,380 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 3 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 48,000 രുപയും   എല്‍.എഫ് സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 34 കുട്ടികള്‍ക്ക്

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍  10 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 83,360 രൂപയുംഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 85,000 രുപയും  എല്‍.എഫ് സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 43 കുട്ടികള്‍ക്ക് 96,650 രൂപയുംവൈദ്യ

Read more

വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 15 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,61,000 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 83,500 രുപയും വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 18,000

Read more