വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 2 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 15,380 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 3 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 48,000 രുപയും   എല്‍.എഫ് സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 34 കുട്ടികള്‍ക്ക്

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍  10 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 83,360 രൂപയുംഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 85,000 രുപയും  എല്‍.എഫ് സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 43 കുട്ടികള്‍ക്ക് 96,650 രൂപയുംവൈദ്യ

Read more

വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 15 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,61,000 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 83,500 രുപയും വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 18,000

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 28 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 3,04,000 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 3 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 48,000 രുപയും വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 18,000

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 13 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,47,000 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 3 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 48,000 രുപയും വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 18,900

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 21 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 2,23,061 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 3 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 49,200 രുപയും വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 11,000

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 26 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 2,76,564 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 3 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 48,000 രുപയും വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 9,500

Read more

വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 16 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,60,900 രൂപയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 2 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 32,000 രുപയും വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 13,300

Read more

വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

I കുടുംബസഹായ പദ്ധതിയില്‍ 1  ശ്രീജ മണ്‍വിള ഇടവക 14000/- 2  സോഫിയ കൊറലിയോട് ഇടവക 14000/- എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കി. II ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുള്ള മരണാനന്തര സഹായം 

Read more