സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

25/09/2019 ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെട്ടു. ഓരോ പ്രോജക്ടുകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.   Share on: WhatsApp

Read more

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് 3/05/2019 എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്നു. ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്‍ ചീഫ് പ്രോഗ്രാം കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ ബിജോയ്

Read more

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

ഏപ്രില്‍ 8, 9 തീയതികളില്‍ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടന്നു. ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് മോണിറ്ററിംഗ് ടീം അംഗങ്ങള്‍ ഫാ.

Read more

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

മാര്‍ച്ച് 11-ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തന വിലയിരുത്തല്‍ മീറ്റിംഗ് നടന്നു. ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചീഫ്

Read more

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

ഫെബ്രുവരി 14-ാം തീയതി എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ ജനുവരി മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തന വിലയിരുത്തല്‍ മീറ്റിംഗ് നടന്നു.  ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശ്രീ. ബിജോയ് ജോസഫ് പ്രവര്‍ത്തന

Read more

വാര്‍ഷിക ആസുത്രണ മീറ്റിംഗ്

ജനുവരി 14-ാം തീയതി സ്രോതസ്സില്‍ വച്ചു സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗില്‍ വാര്‍ഷിക പരിപാടികളുടെ ആസൂത്രണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തുകയും മീറ്റിംഗ്

Read more

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

ഡിസംബര്‍ 12-ാം തീയതി എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് പ്രസിഡന്റ് മോറാന്‍ മോര്‍ ബസേലിയോസ് കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ക്ലീമീസ് കാതോലിക്കാ ബാവ തിരുമേനിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് നടത്തി. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ എല്ലാ

Read more

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

29/11/2018 ല്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അവലോകനവും അതിന്റെ അടുത്ത മാസം നടത്തേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് നേതൃത്വം നല്‍കി.

Read more

പ്ലാനിംഗ് മീറ്റിംഗ്‌

ആഗസ്റ്റ് 10-ാം തീയതി ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടന്ന പ്ലാനിംഗ് മീറ്റിംഗില്‍ DDU- GKY ട്രെയിനേര്‍സും, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗില്‍

Read more

എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ പ്രവര്‍ത്തന അവലോകന മീറ്റിംഗ്‌

ആഗസ്റ്റ് മാസം 2-ാം തീയതി ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടിയ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗില്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ ജൂലൈ മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തന അവലോകനം നടത്തി. Share on: WhatsApp

Read more