സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

വിവിധ പ്രോജക്ടുകളുടെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു യോഗം മെയ് മാസം 2-ാം തീയതി സ്രോതസ്സില്‍ വച്ച് നടന്നു. ഫാ.ബോവസ് മാത്യു നേതൃത്വം നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *