സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ഏപ്രില്‍ മാസം 3-ാം തീയതി സ്രോതസ്സില്‍ വച്ചു നടന്നു. ഫാ.ബോവസ് മാത്യു നേതൃത്വം നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *