സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

28/08/2019 സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെട്ടു. എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തു.