സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് 27/07/2019 ല്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ഓരോ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ ജൂലൈ മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയി
രുത്തല്‍ നടത്തി ഭാവി പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടികള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.