സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് 4/06/2019 എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് – ല്‍ വച്ചു ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്നു. മെയ് മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലും  ജൂണ്‍ മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചര്‍ച്ചയും നടത്തി.