സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ഏപ്രില്‍ 5-ാം തീയതി സ്രോതസ്സില്‍ വച്ചു നടന്നു. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് നേതൃത്വം നല്‍കി.