സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് 3/05/2019 എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്നു. ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്‍ ചീഫ് പ്രോഗ്രാം കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ ബിജോയ് ജോസഫ് നേതൃത്വം നല്‍കി.