സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

ഏപ്രില്‍ 8, 9 തീയതികളില്‍ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടന്നു. ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് മോണിറ്ററിംഗ് ടീം അംഗങ്ങള്‍ ഫാ. തോമസ് മുകളുംപുറത്ത്, സിസ്റ്റര്‍ ലിസ്‌ബെത്ത്, ശ്രീ.ബിജോയ് ജോസഫ്, ശ്രീ.ജോര്‍ജ്ജ് ഡാനിയേല്‍, ശ്രീ. ബൈജു എന്നിവര്‍  ഓരോ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്തു വിലയിരുത്തുകയും തുടര്‍ന്ന് ഭാവിയില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അവലോകനം നല്‍കുകയും കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു.