സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് സ്റ്റാഫംഗങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ജൂലൈ 5-ന് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ബോവസ് മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്രോതസ്സില്‍ വച്ച് നടന്നു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *