സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

ഫെബ്രുവരി 14-ാം തീയതി എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ ജനുവരി മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തന വിലയിരുത്തല്‍ മീറ്റിംഗ് നടന്നു.  ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശ്രീ. ബിജോയ് ജോസഫ് പ്രവര്‍ത്തന വിലയിരുത്തല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി. ജനുവരി മാസത്തെ അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് ശ്രീമതി. അജിത വായിച്ചു.