സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

എം.എസ്.എസ്.എസ് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ജൂണ്‍ 7-ാം തീയതി സ്രോതസ്സില്‍ വച്ചു നടന്നു. ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് നേതൃത്വം നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *