സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുളള വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തുന്നതിനായി ജൂണ്‍ 4-ാം തീയതി സമ്പൂര്‍ണ്ണ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് സ്രോതസ്സില്‍ വച്ച് ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് നടത്തുകയുണ്ടായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *