സേവ് എ ഫാമിലി പ്ലാന്‍ – സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലി ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി

12/04/2019 ല്‍ SAFP യില്‍ നിന്നും കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ.ജോബി, എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ. ബിജോയ് ജോസഫ്, ശ്രി.ബൈജു എന്നിവര്‍ ഫീല്‍ഡ് വിസിറ്റ് നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് SAFP യുടെ സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലി ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതിയിലേക്ക് വിധവകളും, നിരാലംബരുമായ 25 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ഓരോ വീടിനും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് ധന സഹായം നല്‍കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് 17/04/2019 ല്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടന്നു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *