സെമിനാര്‍

15/05/2019 ല്‍ മംഗലപുരം കാരമൂട് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററില്‍ വച്ചു കുട്ടികളിലെ സംസാര വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടന്ന സെമിനാര്‍ സ്പീച്ച് തെറാപിസ്റ്റ് അഞ്ചു എം.പിള്ള മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.