സെന്‍സ് പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ്

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ 3,4,5 തീയതികളില്‍ എംഎസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു നടത്തി.  പ്രോജക്ട് ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി സെന്‍സ് ഫിനാന്‍സ് പ്രോജക്ട് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ശ്രീ റിച്ചാര്‍ഡ്, ശ്രീ പ്രശാന്ത് എന്നിവര്‍  എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വരുകയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത്