സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പ്രതിനിധികളുടെ അവലോകന മീറ്റിംഗ്

06/08/2019 സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍  ബധിരാന്ധത പദ്ധതിയുടെ വിലയിരുത്തലിനായി അസിം പ്രേംജി ഫൗണ്ടേഷനില്‍ നിന്നും പ്രതിനിധികള്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് സന്ദര്‍ശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ചാല, വാളകം എന്നീ സെന്ററുകളും സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി. ബധിരാന്ധത ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളും സന്ദര്‍ശിച്ച് ആശയ വിനിമയം നടത്തി ഭാവി പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തു.