സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ – രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി കന്യാകുമാരി

  സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍ പദ്ധതി ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി 25/09/2019 കന്യാകുമാരി കിരാത്തൂര്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചു നടത്തുകയുണ്ടായി. ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ പ്രോജക്ട് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ എബിന്‍ പരിപാടിയില്‍ കുട്ടികളുടെ വികസനങ്ങളെപ്പറ്റിയും, പുരോഗതിയെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. പരിപാടിയില്‍ മെഡിക്കല്‍ ആന്റ് ന്യൂട്രീഷ്യന്‍ സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.