സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബധിരാന്ധത പ്രോജക്ട് ഇവാലുവേഷന്‍ മീറ്റിംഗ്

മെയ് 28, 29, 30 തീയതികളില്‍ സെന്‍സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫീല്‍ഡ് ഇവാല്യൂവേഷനും, സെന്റര്‍ സന്ദര്‍ശനവും നടന്നു. പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ ശ്രീ രാജേഷ് ജോസഫ് പ്രോജക്ട് വിലയിരുത്തലിന് നേതൃത്വം നല്‍കി.