സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രെയിനിംഗ്

മാര്‍ച്ച് 11 മുതല്‍ 14 വരെ അഹമ്മദാബാദില്‍ വച്ചു നടന്ന സെന്‍സ് ഇന്റര്‍ നാഷണല്‍  ട്രെയിനിംഗില്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ.എബിന്‍ എസ് പങ്കെടുത്തു.