സമഗ്രദുരന്ത നിവാരണ ശില്പശാല

20/03/2019 കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും, കെയര്‍ ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരം മസ്‌കറ്റ് ഹോട്ടലില്‍ സമഗ്രദുരന്ത നിവാരണ ശില്പശാലയില്‍ ഡോ. രാഖി ബി.ആര്‍, ശ്രീ.അജിന്‍ ജോണ്‍, ശ്രീ.എബിന്‍ എസ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *