വെളളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി

ജനുവരി 7 ന് കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ – പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ ലറീന ഫെര്‍ണാണ്ടസ് എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ഓഫീസില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *