വി.എവുപ്രാസ്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്ര സന്ദര്‍ശനം

എം.എസ്.എസ്.എസ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ ഒല്ലൂരിലെ വി.എവുപ്രാസ്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തില്‍ ആഗസ്റ്റ് 20 ന് സന്ദര്‍ശനം നടത്തി.