വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

  • കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 2 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 15,380 രൂപയും
  • ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 3 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 48,000 രുപയും  
  • എല്‍.എഫ് സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 34 കുട്ടികള്‍ക്ക് 72,609 രൂപയും
  • വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 11,500   രൂപയും  നല്‍കി.