വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍  10 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 83,360 രൂപയുംഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 85,000 രുപയും  എല്‍.എഫ് സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 43 കുട്ടികള്‍ക്ക് 96,650 രൂപയുംവൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 12,000   രൂപയും  നല്‍കി.