വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

  • കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 17 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 2,02,575 രൂപയും
  • ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 4 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 64000 രുപയും
  • ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും, വിവാഹ സഹായവും, മറ്റു സഹായവുമായി 2,00,000 രൂപയും നല്‍കി.