വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍  31 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 4,34,000 രൂപയും
എല്‍.എഫ് സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 46 കുട്ടികള്‍ക്ക് 94,241 രൂപയും
വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 11,000   രൂപയും  നല്‍കി.