വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 48 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 5,89,000 രൂപയും
വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 11,500   രൂപയും  നല്‍കി.