വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 58 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 5,85,128 രൂപയും
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 2 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 32,000 രുപയും  
വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 11,500   രൂപയും  നല്‍കി.