വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 44 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 5,55,954 രൂപയും

വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 10,500   രൂപയും നല്‍കി.