വിവിധ ധന സഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 40 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 3,40,000 രൂപയും
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 4 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 63,000 രുപയും  
വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 10,500   രൂപയും  നല്‍കി.