വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

കുടുംബ സഹായ പദ്ധതിയില്‍ 15 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,61,000 രൂപയും
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 83,500 രുപയും
വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 18,000 രൂപയും നല്‍കി.