വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

1. കുടുംബസഹായ പദ്ധതി 12 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,95,000/-

2. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുള്ള മരണാനന്തര സഹായം 7 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,68,000/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *