വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

1. കുടുംബസഹായ പദ്ധതി 3 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 41,000/-

2. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുള്ള മരണാനന്തര സഹായം 7 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 64,800/-

3. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുള്ള  വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം 790 കുട്ടികള്‍ക്ക് 5,49,000/-

4. അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സഹായം 1,36,890/-

5. മറ്റ് ധനസഹായം  15,000/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *