വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

I കുടുംബസഹായ പദ്ധതിയില്‍

1  ഷിബി കോഴിയോട് ഇടവക 11000

2  ബീന കൊറലിയോട് ഇടവക 15000

3  സുനിത കുളപ്പട ഇടവക 13000

4  മേരി പുഷ്പം കൊറലിയോട് ഇടവക 15000

5  ശാലിനി വെള്ളൂര്‍ക്കോണം ഇടവക 10000

6  ബിന്ദു പൂവത്തൂര്‍ ഇടവക 16000

7  രേഖ പൂവത്തൂര്‍ ഇടവക 15000

8  വിജി പൂവത്തൂര്‍ ഇടവക 16000

9  മഞ്ജു കോഴിയോട് ഇടവക 10000

10 സുമ കുതിരകളം ഇടവക 14000

11 സിന്ധു പരുത്തിക്കുഴി ഇടവക 10000

12 ജോഷ്ബിന്‍ പരുത്തിക്കുഴി ഇടവക 12000

13 ഷീല പരുത്തിക്കുഴി ഇടവക 12000

14 ബീന നെടുമങ്ങാട് ഇടവക 13000

15 വല്‍സ കോഴിയോട ഇടവക് 11000

16 സരിത മുണ്ടേല ഇടവക 15000  എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കി.

II ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുള്ള മരണാനന്തര സഹായം  5 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 80000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *