വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍

I കുടുംബസഹായ പദ്ധതിയില്‍ 1  ശ്രീജ മണ്‍വിള ഇടവക 14000/- 2  സോഫിയ കൊറലിയോട് ഇടവക 14000/- എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കി.

II ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുള്ള മരണാനന്തര സഹായം  2 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 28000/-

III ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സഹായം 123962/-

IV രോഗീധന സഹായം 33860/-