വിധവകള്‍ക്കായുള്ള ഉപജീവന ധനസഹായം

കേരള സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫോറത്തിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ന്റെ പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയില്‍പ്പെട്ട തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട 20 വിധവകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ ധനസഹായം (13,000 /- രൂപ വീതം) 19/03/2019 എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു വിതരണം ചെയ്തു. 

ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന മീറ്റിംഗില്‍ ഫാ. തോമസ് മുകളുംപുറത്ത് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. റവ.ഫാ. വര്‍ഗ്ഗീസ് അങ്ങാടിയില്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *