റ്റാലന്റോ അവലോകന മീറ്റിംഗ്

23/10/2019 ല്‍ കുമാരപുരം കുടുംബശ്രി Migration Support ല്‍ നടത്തപ്പെട്ട റ്റാലന്റോ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ശ്രീമതി ജിന്‍സി, ശ്രീ അജിന്‍ ജോണ്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.