രക്ഷകര്‍ത്തൃ പരിശീലന പരിപാടി

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതി ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കുവേണ്ടിയുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണ പരിശീലന പരിപാടി 23/03/2019 കന്യാകുമാരി കിരാത്തൂര്‍ സെന്ററില്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി.