ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ വിനോദയാത്ര പരിപാടി – തിരുവനന്തപുരം

ഫെബ്രുവരി 23-ാം തീയതി സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയിലെ  തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലെ കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെയും  വിനോദയാത്ര നെയ്യാര്‍ഡാം , കോട്ടൂര്‍ ആന വളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *