ബധിരാന്ധത കുട്ടികളുടെ വിനോദയാത്ര പരിപാടി – കന്യാകുമാരി

സെന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പദ്ധതിയിലെ കന്യാകുമാരി സെന്ററിലെ കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെയും വിനോദയാത്ര പരിപാടി ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതി കന്യകുമാരിയില്‍ നടത്തി. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *