പ്രോജക്ട് അക്ഷ്യ വാര്‍ഷിക ആസുത്രണ യോഗം

പ്രോജക്ട് അക്ഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ ഒരു ആസൂത്രണ യോഗം ഏപ്രില്‍ 11-ാം തീയതി സ്രോതസ്സില്‍ വച്ചു നടന്നു. സിന്റോ ജോര്‍ജ് , ബിന്ദു ബേബി എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *