പ്രോജക്ട് അക്ഷയ വിലയിരുത്തല്‍ യോഗം

പ്രോജക്ട് അക്ഷയ പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല വിലയിരുത്തല്‍ യോഗം മെയ് മാസം 4-ാം തീയതി സ്രോതസ്സില്‍ വച്ച് നടന്നു. രാജന്‍ എം.കാരക്കാട്ടില്‍, ബിന്ദു ബേബി, സിന്റോ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.