പദ്ധതി അവലോകനം

27/09/2019 വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ.അനന്തു എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് സന്ദര്‍ശിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും വേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു.