നവജീവന്‍ 2019

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയായ നവജീവന്‍ 2019 ന്റെ അവലോകന മീറ്റിംഗ് തിരുവല്ല സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റിയില്‍ (ബോധന) വച്ചു 29/08/2019 ല്‍ നടന്നു. എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ സിജോ വി.എസ് പങ്കെടുത്തു.