കാരിത്താസ് ഇന്‍ഡ്യ- ആശാകിരണം മീറ്റിംഗ്

കാരിത്താസ് ഇന്‍ഡ്യ കേരളത്തിലെ രൂപതാ ഡയക്ടറുമാരുമായി നടത്തിയ ആശാകിരണം ആലോചനാ യോഗം മൂന്നാറില്‍ നടന്നു. ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ബോവസ് മാത്യു പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *