കര്‍ണ്ണാടക DDU-GKY പദ്ധതി പരിശീലനം

കര്‍ണ്ണാടക DDU-GKY പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ഒരു ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി മെയ് 10-ന് സ്രോതസ്സില്‍ നടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *